รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป. 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยม กำกับติดตามและให้กำลังใจการดำเนินงานของประธานสนามสอบ คณะกรรมการคุมสอบ และกรรมการบันทึกคะแนน ระดับสนามสอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ตามนโยบายของ สพฐ.  : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ