สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน Quick Policy พร้อมรับฟังการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕) รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง สำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร