สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกรายทุกตำแหน่งจะต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) กับผู้บังคันบัญชา ทุกปิงบประมาณ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็บชอบเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมี ดร.ฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพระเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1