สพป.มุกดาหาร รับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีปกติ รอบที่ 1 ในเขตตรวจราชการที่ 11

สพป.มุกดาหาร รับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีปกติ รอบที่ 1 ในเขตตรวจราชการที่ 11

🕘 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายคมกริช ไชยทองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม “รับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีปกติ รอบที่ 1 ในเขตตรวจราชการที่ 11” โดยมี นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ เป็นประธานการประชุม

ด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และนครพนม โดยในวันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2566) เป็นกำหนดการลงพื้นที่ ณ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละด้าน ซึ่งมีประเด็นการตรวจที่เกี่ยวข้องกับ สพป.มุกดาหาร ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4) การส่งเสริม สนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 5) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล

ข่าว : นายชูกิจ พาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ , นางภัชราวดี ชาลี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ภาพ/เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/Jkws62iAHtyWQLTR7