สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง

22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย 4 ข้อ และ 10 จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบนโยบายเรื่องการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ #องค์กรตื่นรู้มีสมรรถนะสูงและเป็นองค์กรแห่งความสุข