รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” ประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ VDO Conference (Application Zoom) เพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินผลโคงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้แทนเข้าร่วมประชุมจาก กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย