“กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพม.ตรัง กระบี่” มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นางกันยา ใจสมุทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมกับ นางจิราภรณ์  นาคช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ และคณะครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่ นายภูวดล  สุริยันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนอยู่ในระดับดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยครอบครัวของนายภูวดล ได้ประสบอุบัติเหตุ ทำให้สูญเสียน้องชาย ส่วนมารดาซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องตัดขาข้างซ้ายตั้งแต่เหนือเข่าลงไป และกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรัง ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 15,200 บาท มีรายละเอียดดังนี้

  • กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพม.ตรัง กระบี่       จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสมทบจากผู้มีจิตศรัทธา                          จำนวน 10,200 บาท ได้แก่  คุณวีระชัย – คุณบาลินท์  เมืองพูล, คุณดาวเรือง  เจริญชัย, คุณจุฑารัตน์  เชาวน์คุณากร, คุณมนัสนันท์  วัชรปราการ, คุณประวิทย์  สุวรรณประทีป, คุณสวรยา  คงทอง, คุณปิยะพร  คามวิชิต, คุณนิรชา  ส่งแสง, คุณสำเนา  ซิ่วกุ้ง, คุณวราภรณ์ บุญโสม, คุณกันยา  ใจสมุทร