นครปฐมเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา”

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา” จัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา” ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้ ส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1