พิธีส่งมอบบ้านนักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงบ้านพัก จากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในการซ่อมแชมปรับปรุงบ้าน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 พร้อมคณะร่วมมอบบ้านและโน้ตบุ๊คสำหรับใช้ในการศึกษา ให้แก่ นางสาวสกาวรัตน์ ทองก่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา และมีนางกัญจุฑา โรจน์หัสดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ 3 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก