สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมชี้แจงเตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.6

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ O NE T ระดับสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบคิจิหัล (Digital โesting)โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ให้เป็นมาตรฐานและถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานทดสอบทางการศึกษาสำหรับผู้เข้ารับการประชุมชี้แจงในวันนี้ ประกอบด้วยหัวหน้าสนามสอบ เจ้าหน้าประจำสนามสอบ เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบและคณะกรรมการณ ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน