เปิดบ้านวิชาการ (Open House) สตรีพังงา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

“ชวนน้องท่องสตรี สู่วิถีลูกพิกุล” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) “ชวนน้องท่องสตรี

สู่วิถีลูกพิกุล” ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีพังงา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง และเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสตรีพังงา ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมถึง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) การแสดงของนักเรียนนาฏศิลป์ การแสดงของนักเรียน To be Number One การแสดงมวยสากลสมัครเล่น การแสดงวงดนตรี S.T.P. MARCHING&WIND SYMPHONIC BAND และมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ