โรงเรียนธรรมโฆสิต “ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสงขลา”

โรงเรียนธรรมโฆสิต สพม. สงขลา สตูล ภายใต้การนำของผู้อำนวยการสมฤทัย พรรศรี จัดกิจกรรม “ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสงขลา” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการเรียนการสอน “หลักสูตรสงขลาสู่มรดกโลก” ในรายวิชา สงขลาบ้านเรา รายวิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน และรายวิชาสังคมศึกษา (สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ลงพื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์เมืองสงขลา ซึ่งมีป้อมปืนปราการ จุดชมวิวปากน้ำทะเลสาบสงขลา ส่วนบนยอดเขาก็มีพระเจดีย์องค์ดำ-องค์ขาว นับว่าเป็นโบราณสถานที่ประชาชนคนสงขลาให้การเคารพนับถือ อีกทั้งมีศาลทวดเขาเขียว-หัวเขาแดงไว้สักการะขอพรสำหรับบุคคลทั่วไป และชาวประมง ทั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษาแห่งโบราณสถานทั้งสามยุคของเมืองสงขลา ประกอบด้วย สมัยเขาแดง, สมัยแหลมสน และสมัยบ่อยาง (ปัจจุบัน) อีกทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเทศแหล่งอนุบาลพันธ์สัตว์น้ำ คือ ป่าชายเลนบ้านหัวเขาอีกด้วย ตลอดจนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำขนมพื้นบ้านสงขลา เช่น ขนมดู ขนมคอเป็ด เป็นต้น ณ บ้านขนมแม่วรรณดี อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
กิจกรรมในครั้งนี้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีความรักษ์ ตระหนัก หวงแหนบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง มีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นคนสงขลา และมีบทบาทในการร่วมสร้างประวัติศาสตร์เมืองสงขลาเพื่อก้าวสู่มรดกโลก

ว่าที่ ร.ต. อนุรัตน์ แย้มสุวรรณ / ข่าว