สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง โดยมี นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเจริญศักดิ์ขจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่าพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอนแก่งเลิงจาน เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ – เนตรนารี ที่ทำกิจกรรม โดย เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง และ โรงเรียนบ้านอุปราช เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนควบรวมวิกฤติด้านบุคลากร ในการนำเสนอคณะกรรมการอัตรากำลังเขตพื้นที่ในลำดับต่อไป ณ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง และ โรงเรียนบ้านอุปราช


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดและ ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ ตามโครงการ สพป.มค.1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบ ความเดือดร้อน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว