ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการพิจารณาเสนอของบประมาณรายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำหรับโรงเรียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอของบประมาณรายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกอำเภอในสังกัด พร้อมด้วย นางสุภาณี จันทรสกุนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวปิยรัตน์ วงศ์เติง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อให้การเสนอของบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง โดยพิจารณาเรียงลำดับตามความจำเป็นและขาดแคลน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr.ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ