รมว.ศธ. รับมอบอาคาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ณ รร.บ้านรัตนะ จ.สระแก้ว

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 139 โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” แก่โรงเรียนบ้านรัตนะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จากนายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการ และรองเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านรัตนะ จังหวัดสระแก้ว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง (รมว.ศธ.) กล่าวว่า โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในระยะที่ 3 ระหว่าง มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนละ 2.2 ล้านบาท จำนวนทั้งสิ้น 50 แห่ง ภายในระยะเวลา 5 ปี ปีละ 10 โรงเรียน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 110 ล้านบาท

นอกจากนี้มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ร่วมมือกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อยอดโครงการฯ ด้วยการสนับสนุนและให้องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ รวมทั้งให้การสนับสนุนสื่อความรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ หนังสือ “โภชนาการสมวัย เด็กไทยวัยเรียน” หนังสือตำรับอาหาร “เมนูเด็ก เมนูเด็ด” และเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์อีเลิร์นนิ่ง ให้กับคุณครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสานต่อความร่วมมือและเจตนารมณ์ ที่มูลนิธิฯ มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างภาวะโภชนาการ และสุขภาพที่ดีให้เด็กไทยอย่างต่อเนื่อง

“ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการทั้ง 3 ระยะแล้ว จะมีอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 180 แห่ง ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จากการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารทั้งสิ้น 240 ล้านบาท และเด็กนักเรียนไทยกว่า 30,000 คน จะได้รับโภชนาการที่ดี ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเติบโตเป็นบุคคลากร ที่ดีมีคุณภาพและสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว