สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 นัดแรก

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายพิธาน พื้นทอง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้ 1.กำหนดปฏิทินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 2.เห็นชอบกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 190 โรงเรียน3. อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายครูที่มีคุณสมบัติไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 215 ราย 4. อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ตำแหน่ง 5.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู 6.อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อย้าย โอน ข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ที่ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง7.เห็นชอบการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครู จำนวน 1 ราย ในโอกาสนี้ นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้แสดงความยินดีกับท่านประธานและคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3