ประธานคลัสเตอร์ 13 เข้าร่วมประชุมทำเกณฑ์การคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายมนัส เจียมภูเขียว ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทำเกณฑ์การคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และมีประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ และผู้แทนเขตตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน