สพฐ. ร่วมเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2566 โดยมี นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) รวมถึงผู้บริหารภาคีเครือข่าย 13 องค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมในพิธี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ มีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของชาติตาม “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้ง “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ“แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาตให้โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

“นอกจากนี้โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ” ยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานไม่ว่าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต อันนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นชอบที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันบูรณาการสนับสนุนมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ดำเนินโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ” ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จึงยินดีให้สำนักนายกรัฐมนตรีประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้โครงการนี้ เป็นโครงการที่ยั่งยืนสืบไป” นายจรัลธาดา กล่าว

ทางด้าน นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้รายงานผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาว่า สพฐ. ดำเนินงานโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันได้มีการบูรณาการร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ระหว่างมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคีเครือข่ายรวม 13 หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่า เกิดความรักความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเป็นพลเมืองดี ด้วยกิจกรรมค่ายที่บูรณาการสหวิชาการ แบบ Active Learning ผนวกเข้ากับการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติจริงในพื้นที่ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง สามารถต่อยอดการจัดการเรียนรู้และขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนได้อย่างเข้มแข็งจากปี 2558 ถึง 2565 สามารถพัฒนาเยาวชนและครูวิทยากรแกนนำได้ จำนวน 42,451 คน และต่อยอดขยายผล 2,357 โรงเรียน

ทั้งนี้ในปี 2564 ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่สามารถจัดค่ายได้ โครงการฯ จึงส่งเสริมการนำกิจกรรมไปต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จำนวน 205 โรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียน 633 คน ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง 667 คน โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2565 ได้ดำเนินงานใน 32 ศูนย์การเรียนรู้ ในพื้นที่รับผิดชอบของ 34 เขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายเชิงพื้นที่ Rakpongprai Network จำนวน 8 เครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนโครงการสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,920 คน ครู 640 คน และโรงเรียนนำกิจกรรมไปต่อยอดพัฒนา 312 โรงเรียน

สำหรับ กำหนดการจัดค่ายในปี 2566 ของทั้ง 32 ศูนย์ จะจัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2566 ศูนย์ละ 2 รุ่น ซึ่งค่ายแรกประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แห่งนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมทั้งคณะวิทยากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยวิทยากรภาคีเครือข่ายส่วนกลาง มีนักเรียนเข้าร่วม 2 ค่าย จำนวน 120 คน และครูวิทยากรแกนนำ 30 คน เป้าหมายการจัดค่ายในปีนี้ จะมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ได้รับการพัฒนามากกว่า 3,840 คน ครู 960 คน และโรงเรียนนำกิจกรรมไปต่อยอดพัฒนา มากกว่า 384 โรงเรียน

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทำงานโครงการฯ ได้น้อมนำหลักการทรงงานและพระราโชบาย มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลลัพธ์สู่ความยั่งยืน ตามเจตนารมณ์สูงสุดของโครงการฯ สืบไป