โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล”กิจกรรมตลาดนัดโครงงาน (Project Market Young Scientists Phimanphittayasan) ครั้งที่ 10″

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จัดกิจกรรมตลาดนัดโครงงาน (Project Market Young Scientists Phimanphittayasan) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการแสดงผลงานนิทรรศการโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมีนายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมตะแบก
ซึ่งการจัดกิจกรรมตลาดนัดโครงงานในครั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาศึกษา ค้นคว้าหรือประดิษฐ์คิดค้นในเรื่องที่สนใจได้ นักเรียนใช้ความรู้และประสบการณ์เลือกทำโครงงานตามที่สนใจ นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และนักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และต่อยอดสู่อนาคตได้