ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จัดการ “ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  ครั้งที่ 1/2566” โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  เพื่อพิจารณาข้อราชการในการบริหารงานบุคคลตามระเบียบวาระการประชุมในประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 9 ประเด็น ร่วมกับคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2