สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมสามัญประจำปี ชมรมลูกจ้าง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประชุมสามัญประจำปี ชมรมลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เพื่อแจ้งประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1) เรื่องจำนวนสมาชิกของชมรมในปัจจุบัน จำนวน 96 คน 2) เรื่องสมาชิกเสียชีวิต ปี 2565 จำนวน 2 คน 3) เรื่องลูกจ้างเกษียณ ปี 2566 จำนวน 4 คน และได้พิจารณาการสรรหาประธานและคณะกรรมการชมรมลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 2 ชุดใหม่ แทนประธานและคณะกรรมการชมรมลูกจ้างชุดเก่าที่ครบวาระตำแหน่ง 2 ปี ร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2