ประชุมแล้วนัดแรก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งแรก ครั้งที่ 1/2566 หลังจากที่ ก.ค.ศ.มีประกาศแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุม นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอนุกรรมการร่วมประชุมครบองค์ประชุม ประกอบด้วยนายนันท์ สังข์ชุม อนุกรรมการ ผู้แทน กศจ. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ อนุกรรมการนายอำเภอหรือผู้แทน นายโกศล ใสขาว อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา นางประทีป ชูแก้ว อนุกรรมการครู  นางสาว สุปรียา ไข่มุกข์ อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอื่น และมีนายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และนางยุพา อ้าหมาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง