สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ด้วยรูปแบบ Active Learning

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน  รวมจำนวน 78 คน เพื่อให้ครูเกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษ ภายใต้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล หรือ CEFR โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดยเปลี่ยนจากการเน้นไวยากรณ์ เป็นการเน้นการสื่อสารเริ่มจาก ฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยรูปแบบ Active Learning และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน