ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสมเร็จ อุดแดง ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และนางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณางานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ณ ห้องประชุมคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1