สพม.ปัตตานี ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี “ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ครั้งที่ 1/2566” โดยมี นายวิสุทธิ์ ชูมัง ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นางสาวกันต์กมล สุวรรณ์รงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางวิวรรณ สัจจยานุกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี