ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการผลิตภัณฑ์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการที่อยู่ที่บ้าน ปีงบประมาณ 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการผลิตภัณฑ์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการที่อยู่ที่บ้าน ปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการผลิตภัณฑ์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการที่อยู่ที่บ้าน ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 หน่วยบริการอำเภอ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ดังนี้ หน่วยบริการดอนมดเเดง วิทยากรโดยนางสาวดารินทร์ พันกว้าง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง และ นางสาวนิภา สมชัย ครู อาสา กศน.อำเภอดอนมดเเดง, หน่วยบริการพิบูลมังสาหาร วิทยากร โดยนายไสว โพธิ์ไทร และ นางแววตา สะไบ (วิทยากรชุมชน) หน่วบริการนาตาล วิทยากรโดย นางสาววัชราภรณ์ สีสมุทร ( วิทยากรชุมชน) หน่วยบริการสำโรง วิทยากร โดยนางภาวิณี รักษารอด นางวาสนา มั่นวงค์ นายพุทธา รากแก่น นายอลงกรณ์ รักษารอด นางสุมาลี อ่อนวรรณะ ( วิทยากรครูและผู้ปกครอง) หน่วยบริการนาจะหลวย วิทยากร โดย ร.ต. สุข มาลา นายประพันธ์ วรรณสาร นางสาวแววมณี ทีฆพันธ์ นายมนตรี ชาดา และนายแปง กุลบุญญา ( วิทยากรชุมชน)

ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น การทำสมุนไพรสูดดม การทำก้อนเชื้อเห็ดขอน เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า การทำขนมกล้วย มัน เผือกฉาบอบสมุนไพร ไข่เค็มสมุนไพร และน้ำมันนวดสมุนไพร
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 76 ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและชุมชนมีความรู้และทักษะสามารถผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ ให้มีรายได้ใช้จ่ายดูแลครอบครัวและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายระหว่างกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชนในการให้ความช่วยเหลือ ร่วมพัฒนาอาชีพ และ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่าย และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์อาชีพให้มีรายได้ในครอบครัว โดยมี คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ สนันสนุนงบประมาณโดย : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ภาพ/ข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)