งานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

งานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี งานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นักเรียนจำนวน 10 คน ในเขตบริการอำเภอเขื่องใน อำเภอเมือง อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทรอำเภอตระการพืชผล อำเภอดอนมดแดง อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม โดยมี นางสาวเบญจวรรณ ทิมา ตำเเหน่งครู (ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้างานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี) นางสมปอง ครองยุทธ ตำเเหน่งครู นางสาวสำราญ วงษาลี ตำเเหน่งครู ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ ตำเเหน่งครู และทีมพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ นางวิลาสินี มุ่งสิน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็กห้า นางอุบลวรรณ อุณหสุวรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวธนพร ศรีสำอางค์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักศึกษาพยาบาลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 5 คน ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการการบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home health care) รวมทั้งให้ผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจและสามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพที่บ้านได้ ญาติรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่บ้าน และร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย โดยทีมแพทย์และพยาบาลสามารถประเมินทั้งโรค (Disease) และความเจ็บป่วย (Illness) ที่แท้จริงของผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม ทำความรู้จักและสานต่อความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยและญาติในระยะยาว และเพื่อให้แพทย์สามารถประเมินภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ ต่อสุขภาพของครอบครัวนั้น ๆ และหาแนวทางที่จะลดความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น สามารถโน้มน้าวหรือแนะนำให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความเจ็บป่วย เมื่่อผู้ป่วยและญาติมีความศรัทธาต่อแพทย์และทีมงานนั้น ๆ มานานพอ การเยี่ยมบ้านทำเพื่อประเมินและวางแผนในการช่วยเหลือให้กับผู้ป่วย, ญาติ หรือหน่วยงานใดในการช่วยเหลือผู้ป่วย และนำคณะพยาบาล เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและให้กำลังใจครูและนักเรียน ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการโขงเจียม

ภาพ/ข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)