ประชุมมอบนโยบายและบริหารจัดการสำนักงาน

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อมอบนโยบายจาก สพฐ. และข้อราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางการราชการ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงภายในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑