สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ผ่านทางไกล VDO Conference ระบบ Zoom  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2566 ผ่านทางไกล VDO Conference ระบบ Zoom เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารและการจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา แจ้งข้อราชการ สร้างความเข้าใจ ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เรวดี…ภาพ / ข่าว