ตลาดนัดพันร้าน ตลาดนัดมือสอง ของลูกๆ นักเรียนรร.อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประสบการณ์ตรงสู่ทักษะอาชีพ

27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีกิจกรรม “ตลาดนัดพันร้าน ตลาดนัดมือสอง และวันสหกรณ์แห่งชาติ” โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดพันร้าน และตลาดนัดมือสอง ซึ่ง นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า กิจกรรมตลาดนัดพันร้าน และตลาดนัดมือสอง เป็นการดำเนินการตามโครงการ “ออมวันละน้อย ตามรอยสมเด็จพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์จัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องช่วงก่อนสิ้นปีการศึกษาแต่เมื่อ     2 ปีที่ผ่านมามีสถานการณ์แพร่ระบาด Covid 19 จึงได้งดจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำมาวางแผนการวางแผนการจัดหาสินค้า นำสิ่งของที่ไม่ใช้มาสร้างมูลค่า จำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย คิดต้นทุนกำไร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคุณครู ได้นำประธานในพิธี รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรจาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เยี่ยมชมบรรยากาศการ ซื้อ-ขาย สินค้า ของลูกๆ นักเรียนทุกสายชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นำสินค้ามาจำหน่ายอย่างหลากหลาย ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน บรรยากาศ เสียงร้องขายสินค้า เรียกซื้อสินค้า เลือกซื้อสินค้าและเสียงหัวเราะ สนุกสนานเสมือนบรรยากาศตลาดนัดจริงๆ