สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ ภายใต้โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ ภายใต้โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดหนองคาย พัฒนาทางด้านสุขภาพแบบบูรณาการ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ปลอดภัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ โดยมีคณะวิทยากรจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ณ ห้องประชุมสามัคคีเนรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1