สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับทักษะการสอนวิทยาการคำนวณ (Plugged Coding) สู่การพัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับทักษะการสอนวิทยาการคำนวณ (Plugged Coding) สู่การพัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แก่ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๓๔ คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ (Plugged Coding) นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ และทักษะสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานด้าน AI หรือ Robot เพื่อพัฒนาตนเองสู่ศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Plugged Coding ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒