ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงาน ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มภูเพียง

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายวัชรพงค์ โนทะนะ และนส.พรพรรณ ณ ลำพูน ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงาน ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มภูเพียง ณ โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ บ้านหาดเค็ด บ้านห้วยไฮ และบ้านทุ่งน้อย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา