สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุมการตรวจติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ร่วมประชุมการตรวจติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย พร้อมนี้ สพป.เลย เขต 3 ได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้การอ่านการเขียน แก่ผู้ตรวจราชการ