สพม.สงขลา สตูล ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ” โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ”

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ให้การต้อนรับ นางสาวรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ นางสาวมัสลิน คุโณภาสวรกุล นางสาวชบา ไชยจารีย์ จากมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงาน ” โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนี่อง เช่น การแจกหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกกันน็อคและไม่ซ้อน 3 ทางมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียมีเป้าหมายของโครงการทื่สอดคล้องกับนโยบายของ สพม.สงขลา สตูล โดยจะให้การสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สพม.สงขลา สตูล และ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อสาธารณชนต่อไป