สพป.หนองคาย เขต 1 การประชุมทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566  เวลา 14.000 น.  นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน โดยศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีแผนการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566-2575 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท สร้างความพร้อมให้กับครู ผู้บริหาร และโรงเรียน ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด