ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบที่ 2 ระยะเวลา 12 เดือน

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนัุกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบที่ 2 ระยะเวลา 12 เดือน ประกอบด้วย นางสาวอารีรัตน์ ยิ้มเยี่ยมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเย็น โดยมีนายกุญชร เหลืองสุดใจชื้น ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุชาติ สง่าแสง ผอ.โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ คณะกรรมการประเมินฯ ดร ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสินีนาฏ จันทวาท ผอ.โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน นครปฐม คณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา (Coaching) นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นครปฐม เขต 1 ซึ่ง สพฐ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่กำหนด และกำหนดให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ในรอบที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน และรอบที่ 2 ในระยะเวลา 12 เดือน

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1