พิธีรับมอบและเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกระเดื่อง

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกระเดื่อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างจากการระดมทรัพยากรของชุมชน เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ และให้ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ สามารถใช้จัดกิจกรรมในชุมชนได้อีกด้วย และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกระเดื่อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากการระดมทรัพยากรของชุมชนจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและประโยชน์ให้กับนักเรียน และโรงเรียนมีลานอเนกประสงค์ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ  พร้อมมีพื้นที่ให้ชุมชนบ้านกระเดื่อง บ้านศรีเพชร ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับโรงเรียน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ให้เกิดความสามัคคีให้กับโรงเรียนและชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)