สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นิเทศโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจให้โรงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบการดำเนินงาน มีระยะเวลา 4 เดือน พร้อมจัดทำแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ในมิติการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขของโรงเรียนและชุมชน โดยมีโรงเรียนในโครงการทั้ง 26 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศราวุฒิ ขันเงิน ข่าว /Cr สุปราณี ขันเงิน ภาพ