สพป.สมุทรสาคร – ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด (Key performance Indicators) ในระยะ ๑ ปี (ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน) มีศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับการประเมิน จำนวน ๓ ราย และมีคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมชื่นชมผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สพป.สมุทรสาคร