สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม และ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร โดยได้มาประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทองทั้งด้านเชิงประจักษ์และด้านเอกสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นางสาวเวณุกา ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายเสรี แก้วก่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม