ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงกองทุนการศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านนายาง

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยนายสมหวัง เขื่อนแก้ว อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดน่าน ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงกองทุนการศึกษาจังหวัดน่าน รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการของโรงเรียน ซึ่งได้สัมภาษณ์นักเรียนทุนเด็กชายนราวิชญ์ โนหลักหมื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุนรัชกาลที่ 10 และนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวพรชนก จักทร โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ทุนรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านนายาง อำเภอนาหมื่น