สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเสนอองค์ความรู้ตามความสนใจของตนเอง ในด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและอาชีพ ให้ผู้เรียนได้แสดงทักษะ กระบวนการคิดที่หลากหลายรูปแบบ รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะในชีวิต ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม และ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ประเมินผลงานด้านเชิงประจักษ์ และด้านเอกสาร ณ โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น และโรงเรียนบ้านยางสามัคคี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม