สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานครั้งนี้ คือ ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนละ ๒ คน จำนวน ๒๕ โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาวพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเงิน ,ระดับทอง และระดับเพชร ณ เปือยงามสพม.นครพนม