สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรมเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันตนเองจากภัยคุมคามทุกรูปแบบ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัยจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งภัยในแต่ละด้านล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกอปรกับนโยบาย Quick win ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรในสังกัดและครูผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของโรงเรียน ๆ ละ 1 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชลบุรี สำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานอำเภอบ้านบึง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1