รร.นาอินวิทยาคม อุตรดิตถ์ เขต 1 เล่าเรื่อง“ผัดไทยเส้นมะละกอ&เสน่ห์บัวหิมะ” รางวัลชนะเลิศศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ภาคเหนือ ผ่าน”ห้องนั่งเล่า” NBT Phitsanulok

3 มีนาคม 2566  โรงเรียนนาอินวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย นางนัฏฐา อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม พร้อมด้วย คุณครูหรรษา ธูปทอง คุณครูแสงเทียน เหล็กสิงห์ ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ภาคเหนือ กิจกรรมอาหาร คาว-หวาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ให้สัมภาษณ์สด “ผัดไทยเส้นมะละกอ&เสน่ห์บัวหิมะ” อาหารคาว-หวานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในรายการ “ห้องนั่งเล่า” ณ สถานีโทรทัศน์ NBT Phitsanulok  ดำเนินรายการโดย คุณศิวพร ดวงแก้วฝาย และ คุณอันดา ดำศรี ซึ่งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้และทักษะของนักเรียนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็น เด็กดีและเด็กเก่ง รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงเรียนนาอินวิทยาคม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สมควรแก่การยกย่องชมเชยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์