ประชุมปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายนิเวช อินสุวอ และ ดร.สนิท ประหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดการประชุมปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ” รายงานการประเมินตนเอง(SAR)เชิงประจักษ์ ที่เชื่อมโยงอัตลักษ์ เอกลักษ์ของสถานศึกษาและนโยบายต้นสังกัด บูรณาการประเด็นท้าทายข้อตกลงในการพัฒนางาน(  PA) ” ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีผู้เข้าประชุมปฏิบัติการทั้งสิ้น 108 คน วิทยากรให้ความรู้โดย  ดร.เบญจวรรณ  อินต๊ะวงศ์ และ นาง อัจฉริยา  เอกวิลัย  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา