ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์

ด้วยกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เงินตราและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย จำนวน 5 แห่ง ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากร หน่วยงานราชการ เข้าเยี่ยมชมได้ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ