++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินความเหมาะสมตำแหน่งผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน+++

<<<วันอังคาร ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 นายเทวัน  พอใจ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด ของผู้ขอโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน) รายนางพัทธ์ธีรา  ยศสันเทียะ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 7 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ห้องประชุม 2 สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ++ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน