ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชี้แจงแนวทางการติดตามกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อนิเทศติดตามกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัดได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมี นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายสุริยัน พรมจำปา ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม น.ส.ชมกมล หาพันนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะกรรมการที่ได้การแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและแนวทางการประเมิน ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิริจันโท ร.ร.อุบลวิทยาคม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ